Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO MOBILNA DIETA

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług oraz zakres praw i obowiązków przysługujących Klientom usług świadczonych przez firmę MOBILNA DIETA CATERING DIETETYCZNY Beata Rogala.: ul. Łabędzia 21/12, 20-335 Lublin,
  NIP 714-102-64-59, REGON 369511536.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustaw pokrewnych.

§2 DEFINICJE

 1. Usługi - przygotowanie i dostawa przez MOBILNA DIETA CATERING DIETETYCZNY Beata Rogala posiłków w Zestawach w ramach cateringu dietetycznego Mobilna Dieta;

 2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług.

 3. Abonament - jednorazowo wykupiona ilość dni realizacji Usługi dla Klienta. Im dłuższy abonament wykupiony jednorazowo tym mniejsza cena jednostkowa za realizację usługi.

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta wariancie:

  1. Zdrowie i Odchudzanie:

 1. rodzaje diety:

  1. jem wszystko”;

  2. wegetariańska”;

  3. wegetariańska z rybą”;

  4. bez nabiału”

 2. abonamenty:

  do 7 dni, do 28 dni, do 60 dni (bez weekendów i z weekendami)

 3. abonament 1 dniowy - dzień próbny można zamówić tylko jeden raz pod ten sam adres lub przez tą samą osobę. Powtórne zamówienie pojedynczego dnia diety jest naliczane zgodnie z cennikiem abonamentu do 7 dni.

 4. ilości kalorii:

  1200, 1500, 1800 kcal.

 1. Sport i Energia:

  1. rodzaje diety:

   jem wszystko”;

  2. abonamenty:

   do 7 dni, do 28 dni, do 60 dni z weekendami;

  3. ilości kalorii:

   1800, 2200, 2700, 3200, 3700, 4200, 4700 kcal

 • Dieta składa się z 5 - u pełnowartościowych posiłków dziennie: I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek oraz kolacja.

 • Każdy z posiłków dostarczany jest w hermetycznie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o posiłku, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym.

 • Obowiązujące w chwili zlecenia zamówienia ceny Usługi Mobilnadieta dostępne są pod adresem: mobilnadieta.pl w panelu składania zamówień.

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):

  1. telefonicznie: pod nr tel. +48 509 085 085, czynnym od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16:00;

  2. poprzez przeznaczony do tego formularz zamówień online, dostępny pod adresem mobilnadieta.pl, dostępny przez 24h na dobę;

  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem info@mobilnadieta.pl.

 2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail bądź potwierdzenia telefonicznego.

 3. Klient zobowiązany jest zgłosić zastrzeżenia do treści potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu jego otrzymania.

  1. Niezgłoszenie zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją treści Zamówienia.

 4. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 16.00 będą realizowane począwszy od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. tj. np. zamówienie złożone w poniedziałek o godz. 15.50 będzie zrealizowane na środę z opcją dostawy we wtorek wieczorem lub w środę rano.

 5. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 16.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w ciągu dwóch dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez pracownika firmy MOBILNA DIETA S.C.

 6. Informacje niezbędne podczas składania Zamówienia:

  1. wybór rodzaju diety w ofercie cateringowej,

  2. ilości kalorii,

  3. abonamentu;

  4. imię i nazwisko Zamawiającego;

  5. numer kontaktowy;

  6. adres dostawy;

  7. adres e-mail;

  8. data rozpoczęcia Zamówienia;

  9. preferowana pora dostawy.

 7. Poza informacjami, o których mowa w ust. 6, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować firmę MOBILNA DIETA S.C. o:

  1. wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym nietolerancjach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

 8. Umowę zawiera się na czas nieokreślony, zaś jej wypowiedzenie obligatoryjnie następuje na piśmie w formie skanu na adres email lub w tradycyjnej formie złożony w siedzibie.

 9. Istnieje możliwość zawieszenia abonamentu na maksymalny okres 1-miesiąca, z ważnych przyczyn (urlopy, wyjazdy służbowe, święta).

  1. Anulowanie zamówienia albo jego zawieszenie następuje maksymalnie na 2 dni przed właściwą dostawą zestawu.

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Pakiet Mobilna Dieta lub Zestaw przed rozpoczęciem dostaw w jeden z następujących sposobów:

  1. przelewem bankowym, na konto: 52 1140 2004 0000 3802 7951 9764 ;

  2. osobiście w siedzibie MOBILNA DIETA S.C. przy ul. Głuskiej 86.

 2. Zamawiający zawsze uiszcza kwotę odpowiadającą danemu abonamentowi. Kwota jednostkowa za jeden dzień realizacji usługi (dostawy przedmiotu zamówienia) zmniejsza się wraz z wykupieniem abonamentu na dłuższy okres czasu zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie www.mobilnadieta.pl w zakładce "oferta".

 3. Zamawiać można tylko te abonamenty, które są w aktualnej ofercie na stronie www.mobilnadieta.pl w zakładce "oferta".

 4. Dopuszcza się dokonywanie modyfikacji w zamówieniu w ramach wykupionego abonamentu, np robienia przerw, zawieszania dostaw co skutkuje przesunięciem terminu ostatniej dostawy o ilość dni zgłoszonych jako zawieszenie realizacji usługi zgodnie z niniejszym regulaminem.

 5. Chcąc uzyskać niższą cenę jednostkową za przedmiot zamówienia należy wykupić abonament na dłuższy okres czasu i dokonać jednorazowej opłaty za cały zamawiany okres. 

 6. Nie ma możliwości uzyskania niższej ceny jednostkowej za zamówienie przy płatnościach cząstkowych za abonament (np zamówienie na 4 tygodnie i płatności co tydzień). W takiej sytuacji obowiązującą ceną jednostkową jest cena za ilość opłaconych z góry dni (w tym przypadku cena za abonament tygodniowy).

§6 DOSTAWA

 1. Dostawa Zamówienia odbywa się codziennie w wybranym przez Klienta przedziale godzinowym tj.;

  1. pomiędzy 6.00-9.00 tego samego dnia rano, bądź.

  2. 16.00-22.00 dnia poprzedzającego.

  3. Powyższe godziny stanowią maksymalny czas dostaw Mobilnej Diety. Jest to zależne od ilości dostaw danego dnia oraz pory roku. Jeżeli dostawy zostaną zrealizowane przed upływem godziny 9.00 rano i 22.00 wieczorem, kierowca kończy pracę i wraca do domu. Po tym czasie każda dostawa czy oczekiwanie kierowcy będzie dodatkowo odpłatne zgodnie z niniejszym regulaminem.

 2. Nie ma możliwości ustalenia precyzyjnej godziny dostawy ze względu na zmienne warunki drogowe i zmienną trasę kursu kierowcy.

 3. W sytuacji gdy Klient modyfikuje trasę kierowcy, tzn. nie odebrał diety i kierowca ponownie wraca pod wskazany adres za jakiś czas, Usługodawca naliczy opłatę w wysokości 5 zł za każdy powrót kierowcy pod adres wskazany przez klienta.

 4. W przypadku gdy kierowca Mobilnej Diety zmuszony jest czekać na Klienta Usługodawca naliczy opłatę 9 zł za każdą rozpoczętą godzinę oczekiwania kierowcy.

 5. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia, braku kontaktu z Klientem, lub spowodowanego jakąkolwiek inną, leżącą po stronie Klienta przyczyną, brakiem możliwości doręczenia Zamówienia Klientowi tego samego dnia, jego przedmiot uważa się danego dnia za skutecznie doręczony.

 6. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie
  w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

 7. Dostawy odbywają się do odwołania przez klienta Zamówienia złożonego na piśmie w formie skanu na adres email lub w tradycyjnej formie pisemnej w siedzibie.

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej:

  1. terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy.

   1. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą potwierdzenia informacji przez uprawnionego pracownika firmy MOBILNA DIETA CATERING DIETETYCZNY Beata Rogala drogą telefoniczną pod numerem: 509 085 085 lub mailową pod adresem: info@mobilnadieta.pl.

 2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 12:00 na 2 dni robocze przed planowaną datą anulowania.

 3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować firmę MOBILNA DIETA CATERING DIETETYCZNY Beata Rogala telefonicznie pod nr tel.: 509 085 085 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: info@mobilnadieta.pl.

 4. Zamówienie automatycznie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia (zawieszenie umowy na czas np. urlopu itp.).

  1. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

 5. Kurier (dostawca Usługi) nie jest osobą upoważnioną do przyjmowania jakichkolwiek zgłoszeń lub informacji dotyczących modyfikacji zamówienia i realizacji Usługi.

§8 REKLAMACJE

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.

 2. Reklamacja winna zostać złożona telefonicznie pod nr tel.: +48 509 085 085 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: info@mobilnadieta.pl.

 3. Reklamację uważa się za złożoną:

  1. w przypadku, gdy została złożona droga telefoniczną: z chwilą potwierdzenia złożonej reklamacji przez pracownika MOBILNA DIETA CATERING DIETETYCZNY Beata Rogala;

  2. w przypadku, gdy została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji;

  3. osobiści w siedzibie;

 4. Firma MOBILNA DIETA CATERING DIETETYCZNY Beata Rogala zobowiązana jest do wymiany będącego przedmiotem Reklamacji Zestawu albo wchodzącego w jego skład posiłku/posiłków nie później niż w ciągu 4 godzin, a jeśli Reklamacja została złożona po godz. 18:00 w dniu roboczym lub w dzień wolny od pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem terminu wymiany.

  1. Klient zobowiązany jest w takiej sytuacji do zwrotu reklamowanego posiłku lub posiłków kurierowi firmy MOBILNA DIETA CATERING DIETETYCZNY Beata Rogala w nienaruszonym stanie.

 5. W razie stwierdzenia przez firmę MOBILNA DIETA CATERING DIETETYCZNY Beata Rogala, iż Reklamacja jest niezasadna, w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, firma MOBILNA DIETA S.C. poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznie.

 6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków, z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków kurierowi firmy MOBILNA DIETA CATERING DIETETYCZNY Beata Rogala, firmie MOBILNA DIETA CATERING DIETETYCZNY Beata Rogala należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie www.mobilnadieta.pl.

§9 DODATKOWE INFORMACJE

 1. Zamówienia wykonywane są przez kuchnię zewnętrzną.

 2. Wdrożony jest system HACCP oparty na analizie zagrożeń i krytycznych punktach ustalonych na podstawie analizy zagrożeń.

  1. HACCP został przygotowany zgodnie z normą ISO 22000.

 3. Miarą jakości naszej codziennej pracy jest zadowolenie Klientów.

 4. Firma MOBILNA DIETA CATERING DIETETYCZNY Beata Rogala dokłada wszelkich starań co do jakości zamawianych Usług.

 5. Rabaty proponowane przez firmę MOBILNA DIETA CATERING DIETETYCZNY Beata Rogala dotyczą wpłaty jednorazowej gotówką lub przelewem bankowym (nie dotyczą przelewów online w systemie Przelewy24). Promocji nie można łączyć. Kupon rabatowy odnosi się tylko do jednego zamówienia dla jednej osoby (jest do niej przypisany). Promocje, kupony, rabaty można wykorzystać przez pół roku (6 miesięcy) od daty otrzymania kuponu lub kodu rabatowego).

§10 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma MOBILNA DIETA CATERING DIETETYCZNY Beata Rogala nie ponosi odpowiedzialności za złe przechowywanie produktów,
w nieodpowiednich warunkach oraz przedwczesnego zużycia na skutek nie właściwego przechowywania przez klienta.

§11 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

 2. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych .

  1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest MOBILNA DIETA CATERING DIETETYCZNY Beata Rogala 20-335 Lublin, ul. Łabędzia 21/12, NIP 714-102-64-59, REGON 369511536.

 3. Aktualizacje danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się pod nr tel. +48 509 085 085 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: info@mobilnadieta.pl.

  1. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe z bazy danych.

§12 LISTA ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W MOBILNEJ DIECIE

1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, z wyjątkiem:
- syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę;
- maltodekstryn na bazie pszenicy;
- syropów glukozowych na bazie jęczmienia;
- zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego ochodzenia rolniczego;

2. Białka mleka krowiego i produkty pochodne

3. Jaja i produkty pochodne.

4. Ryby i produkty pochodne.

5. Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem:

a) całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu sojowego;
b) mieszaniny naturalnych tokoferoli (806), naturalnego D-alfa-tokoferolu, naturalnego octanu D-alfa-tokoferolu, naturalnego bursztynianu D-alfa-tokoferolu pochodzenia sojowego;
c) fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych z olejów roślinnych pochodzenia sojowego;
d) estru stanolu roślinnego produkowanego ze steroli olejów roślinnych pochodzenia sojowego;

6. Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis L), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzeszki pekan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia), a także produkty pochodne z wyjątkiem orzechów wykorzystywanych do produkcji destylatów oholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;

7. Seler i produkty pochodne;

8. Gorczyca i produkty pochodne;

9. Nasiona sezamu i produkty pochodne;

10. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość S02 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;